odsłony

wtorek, 2 września 2014

Kalendarium wydarzeń i celebracji liturgicznych w programie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2014/2015


Przygotowania do bierzmowania:

Wrzesień

 – ogłoszenie terminu spotkania organizacyjnego dla kandydatów do bierzmowania, – przekazanie kandydatom „Deklaracji kandydata do bierzmowania”, którą złoży uroczyście podczas Eucharystii,
 – sporządzenie list kandydatów ,
 – spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania;
 Październik
 – uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (formularz o Duchu Świętym i obrzęd przyjęcia kandydata do grupy formacyjnej), – spotkanie formacyjne,
 – przygotowanie i udział w nabożeństwie różańcowym,
– uporządkowanie zapomnianych grobów, kapliczek,
– przygotowanie do uroczystości Wszystkich Świętych;
 
 Listopad
 – udział kandydatów w nabożeństwie za zmarłych na cmentarzu,
 – spotkanie formacyjne, – nabożeństwo z okazji wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada);
–Msza z udziałem ks. Bp ( z racji wizytacji),
 
grudzień
– udział kandydatów we Mszach św. roratnich,
 – spotkanie formacyjne, – pomoc w przygotowaniu do świąt w kościele lub w akcjach świątecznych parafialnego wolontariatu na rzecz osób samotnych, chorych i biednych,
- dekoracja świąteczna w katedrze,
 
 styczeń
– spotkanie formacyjne,
– obecność podczas wizyty duszpasterskiej w domu,
 – spotkanie noworoczne – kolędowe (opłatek, jasełka);
  –akcja ,,opłatek”
 
 
 luty
– spotkanie formacyjne,
 – obchody wspomnienia św. Walentego – przygotowanie Dnia Zakochanych,
 – udział w obchodach Światowego Dnia Chorych;
 
 Marzec
 – spotkanie formacyjne,
 – Wielki Post – weryfikacja życia sakramentalnego kandydata, przygotowanie do spowiedzi wielkanocnej,
– udział kandydatów w nabożeństwach pasyjnych w parafii, przy- gotowanie rozważań Drogi Krzyżowej, zaangażowanie w przedświąteczne akcje charytatywne w parafii;
 
 Kwiecień
 – spotkanie formacyjne,
 – udział kandydatów w liturgii Triduum Paschalnego,
 – udział kandydatów do bierzmowania w  dekoracji katedry ,, grób i ciemnica”,
 
 maj – spotkanie formacyjne,
 – udział kandydatów w nabożeństwach majowych,
 
 w maju i czerwcu
– spotkanie formacyjne na zakończenie roku przygotowania,
 – indywidualna rozmowa,
 – zaangażowanie w przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało,
– pielgrzymka rowerowa  do sanktuarium w Ostrożanach.
Dodatkowo:
-wyjazd na ,, Wieczór Chwały”,
-egzamin z pacierza,
-egzamin z pytań ,,Katechizm”
- Akcja ,,Kolędnicy Misyjni”
 
Pozdrawiam ks. Michał


Deklaracja kandydata do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 2014/2015

Ja (imię) ……………………...…. (nazwisko)……………………..……. oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii  Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie.
Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:   W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczać obowiązujący materiał z Katechizmu Systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobą odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga. 
Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 
data…………………………….                              
podpis:………………………………………………………..... 
 
 Oświadczenie rodziców 
Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymogami, jakie Kościół stawia Kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą   w parafii przygotowania do Bierzmowania. 
Miejscowość………………...…………………………. dnia……………………………………………..roku 
Podpis obojga rodziców: …………………………………………………………....................................................     
 
 Dane Kandydata: 
Nazwisko……………………………………………………………….. Imię……………………………………………………………………..
Drugie imię…………………………………………………………….. Szkoła………………………………………………………………….. Klasa……………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania………………………………………………….. Ulica…………………………………………………………………….
Numer domu/mieszkania………………………………………………..
Kod pocztowy………………………………………………………….. 
10. Numer telefonu (własny): ……………………………………………… 
11. Numer telefonu rodzica/opiekuna……………………………………… 
12. e-mail: ………………………………………………………………….. 
13. Data urodzenia………………………………………………………….. 
14. Miejsce urodzenia……………………………………………………… 
15. Data Chrztu Świętego………………………………………………….. 
16. Parafia Chrztu Świętego………………………………………………... 
  
W terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć wyciąg Chrztu (Ad Sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony. 
   
Podpis kandydata ……………………………………….

Przygotowanie do bierzmowania 2014/2015

 
 
 
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", przyjęcie tego 
sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
 
 
 
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM


 • Regularne uczestniczenie we Mszach świętych niedzielnych
         • Uczęszczanie na lekcje katechezy w szkole • Udział w spotkaniach •  
  Przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania • Uczestnictwo w nabożeństwach okresowych :        - Nabożeństwo różańcowe   
        - Roraty   
        - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
        - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej   
        - Nabożeństwo majowe 
        • Kandydat winien posiadać i przynosić na spotkania Pismo Święte • Kandydat powinien posiadać Dzienniczek/książeczkę kandydata i przynosić ją      na spotkania, Msze Święte, Nabożeństwa itp.
 

 
 


ŚWIADEK BIERZMOWANIA 
WINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI
 OKREŚLANE PRAWEM KOŚCIELNYM Kodeks Prawa Kanonicznego ( Kodeks Jana Pawła II z 1983) Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.
Kan. 874 - 
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego (świadka bierzmowania) może być dopuszczony ten, kto:
1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
 
 
BIERZMOWANIE 
  SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI                    CHRZEŚCIJAŃSKIEJ         

  Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary. Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę. Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio przygotowani do przyjęcia darów Ducha Świętego.
 
 
 

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Serpelicach


  Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus zaprasza młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej na spotkanie na Kalwarii Podlaskiej, którego organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Odbędzie się ono dnia 12 września 2014r. w Serpelicach i przebiegać będzie pod hasłem: „Nauczycielu gdzie mieszkasz?...Chodźcie a zobaczycie” (J 1, 38-39) i będzie rozpoczynało przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W imieniu Księdza Biskupa i organizatorów serdecznie zapraszam tego dnia do Serpelic młodzież z całej Diecezji wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami. Niech nikogo nie zabraknie tego dnia na Kalwarii Podlaskiej.

Spotkanie rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 10.00 w 6 kościołach stacyjnych:
1. Kościół Katedralny w Drohiczynie – młodzież z dekanatu sokołowskiego
2. Kościół Pofranciszkański – młodzież z dekanatu łochowskiego
3. Kościół Konkatedralny w Sokołowie Podlaskim – młodzież z dekanatu węgrowskiego
4. Kościół WNMP w Siemiatyczach – młodzież z dekanatu bielskiego i hajnowskiego
5. Kościół św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – młodzież z dekanatu
brańskiego,
ciechanowieckiego, drohiczyńskiego i sterdyńskiego

6. Kościół w Sarnakach – młodzież z dekanatu siemiatyckiego i sarnackiego

Po zakończeniu spotkania ok. godziny 11.30 wszyscy udają się do Serpelic. Tam będzie poprowadzone spotkanie ewangelizacyjne, w czasie którego będzie okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi. Następnie katecheza z udziałem czynnym uczestników spotkania O godzinie 15.00 rozpocznie się Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Na zakończenie nasze spotkania każdy otrzyma symbole spotkania. Całe spotkanie będzie szansą do rozpalenia swojej wiary, pogłębienia więzi z Jezusem Chrystusem i rozbudzenia zainteresowania zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży.

sobota, 30 sierpnia 2014

Wakacyjne Uroki Podlasia


Modlitwa o pokój Tomasza Mertona

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.
Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.
Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Intencje Mszalne 22 Niedziela Zwykła 31.08.2014


Dzień
Godz.
Intencja
 
01.09
Pon.
700
730
815
 
1800
+ za Ludwikę Słomczyńską – początek gregorianki
+ za Krystynę Błońską of. od uczestników pogrzebu
Początek roku szkolnego
 
+ za Mieczysława Czesuła of. od uczestników pogrzebu
 
02.09.
Wt.
700
730
 
1800
1800
+ za Stanisławę (12r.), Antoniego i Mariana
+ za Ludwikę Słomczyńską – greg.
 
+ za Eugenię Radziszewską (30dz.)
Dziękczynna
 
03.09
Śr.
700
730
 
1800
+ za Ludwikę Słomczyńską – greg.
+ za Antoniego Jeremin of. od uczestników pogrzebu
 
+ za Konstantego, Władysławę, Józefa, Henryka i Kazimierza
 
04.09
Czw.
700
730
 
1800
 
+ za Ludwikę Słomczyńską – greg.
 
+ za Franciszka, Sabinę, Janas, Feliksę, Hieronimę i zm. z rodziny
 
05.09
Pt.
700
730
1800
 
1800
Dziękczynna w 1r. urodzin Mateusza o Boże błog. i opiekę MB
+ za Ludwikę Słomczyńską – greg.
Wynagradzająca za grzechy świata of. Franciszkański Zakon Świeckich
+ za Henryka Lebieżyńskiego (15r.) i zm. z rodz. Lebieżyńskich i Młodzianowskich
 
06.09
Sob.
700
730
 
1700
1800
1800
+ za Ludwikę Słomczyńską – greg.
+ za Antoniego Jeremin of. od uczestników pogrzebu
 
W 25r. ślubu Elżbiety i Waldemara Hartman
+ za Marię, Jana, Aleksandrę i Antoniego
+ za Hieronimę (8r.), Stanisława (3r.) i zm. z rodz. Rogowców i Sadowskich
 
07.09
Ndz.
830
 
1000
1200
 
1800
+ za Stanisława Demiańczuk (3r.)
 
Dożynki Parafialne – W intencji mieszkańców Chrołowic i kolonii
W 5r. Ślubu Justyny i Piotra o Boże błog. i opiekę MB
 
+ za Jerzego Litwin of. od uczestników pogrzebu

 

 

Ogłoszenia Parafialne 22 Niedziela Zwykła 31.08.2014

1.      Jak było ogłaszane w poprzednią niedzielę, dziś odbywa zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan w Iraku.
 
2.      Od przyszłej niedzieli msza św. wieczorna odprawiana będzie o godz. 1800.
 
3.      Jutro początek roku szkolnego. Msza św. w Katedrze
o godz. 815. Zapraszamy wszystkich uczniów, Dyrekcję Szkoły i Rodziców. W kościele pofranciszkańskim nie będzie adoracji porannej. Przypominam uczniom o spowiedzi na początek roku szkolnego. Spowiadamy przez cały tydzień. Jutro też pamiętamy o poległych w obronie Ojczyzny w 75r. wybuchu II wojny światowej.
 
4.      W tym tygodniu: I Czwartek miesiąca. O godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. I Piątek miesiąca msze św.
z nabożeństwem o 730 w kościele pofranciszkańskim i  1800 w Katedrze oraz o 1500 w Mińczewie. W I sobotę adoracja po mszy św. o 730 w kościele pofranciszkańskim.
 
5.      Caritas ogólnopolska organizuje akcję: „Tornister pełen uśmiechów”. Jej celem jest pomoc najuboższym uczniom.
Na terenie naszej diecezji jest wiele dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić podstawowego wyposażenia do szkoły. Caritas naszej diecezji prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych. Przez dwie niedziele w kościele pofranciszkańskim i Katedrze do koszy przy ołtarzach, można składać przybory szkolne (oprócz podręczników), które rozdamy w szkole potrzebującym, bądź zostaną przekazane do innych szkół czy domów pomocy.  Serdecznie zachęcamy do udziału w tej akcji pomocowej i charytatywnej.
 
6.      Za tydzień w naszej parafii: Dożynki – dziękczynienie za plony. Zapraszam wszystkich na godz. 1000 do wspólnej modlitwy. Na zakończenie poświęcenie ziarna siewnego
i procesja eucharystyczna z wieńcem dożynkowym oraz podzielenie się tegorocznymi darami. Niech to będzie nasze wspólne dziękczynienie Dobremu Bogu za opiekę i za wszelkie łaski jakimi nas obdarza.
 
7.      Jak co roku 18 września będziemy wspominać
św. Stanisława Kostkę – Patrona dzieci i młodzieży.
 

Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę poszukać wikarego ks. Piotra - na plebanii