czwartek, 25 kwietnia 2013

czytania, modlitwa wiernych, psalm, dary, komentarze na Msze z Sakramentem Bierzmowania


Dialog Ks. Biskupa z ks. Proboszczem ( po Ewangelii przed homilią)


Proboszcz:   Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu   bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Ks. Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz:   Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Ks. Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?


Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.


Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Biskup:
* Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
* Wyrzekam się.
Biskup:
* Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
* Wierzę.
Biskup:
* Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
* Wierzę.
Biskup:
* Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
* Wierzę
Biskup:
* Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
* Wierzę.
Biskup:
* Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
* Amen
Nałożenie rąk
Biskup:
* Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.
Biskup:
* Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego
Komentarz przed udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
Modlitwa wiernych Sakrament Bierzmowania
Najmilsi, wznieśmy nasze wspólne prośby do Boga Ojca wszechmogącego, aby Duch Święty uzdolnił nas każdego dnia do świadczenia własnym życiem o Zmartwychwstaniu.

Hubert Karkówko:

1. Za Kościół Boży, aby zgromadzony przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
Paulina Kazimierczuk:

2. Za obecnego wśród nas księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, aby umocniony łaską Ducha Świętego, mógł nadal gorliwie służyć diecezji drohiczyńskiej, oraz Kościołowi powszechnemu.  
Wiola Borzym:

3. Za wszystkich, którzy przygotowali nas do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, aby dzięki ich świadectwu i zaangażowaniu - nasza postawa wydawała codzienne owoce wiary i miłości.  
Karolina Krawczyk:

4. Za nas - młodzież, która dziś przyjęła sakrament bierzmowania, aby spośród niej Duch Święty wzbudził nowe powołania do naśladowania Chrystusa w służbie Kościołowi w kapłaństwie, życiu zakonnym i rodzinnym.
Michał Lipiński:

5. Za rodziców, świadków, duszpasterzy, za dyrekcję, wychowawców i nauczycieli,  aby Pan napełniał ich swoją łaską i wynagradzał trud ukazywania nam właściwych dróg życia.
Paulina Pawluk:

6. Za nas wszystkich tu zgromadzonych, aby radość ze Zmartwychwstania Chrystusa ożywiała naszą wiarę  w codzienności i budziła siłę do dawania świadectwa własnym życiem.

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, spełnij prośby Twojego  ludu, a skoro dałeś mam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.Karolina Sarapata:  Nastąpi teraz procesja z darami. Młodzi, którzy otrzymali Sakrament Bierzmowania, przynoszą  księdzu Biskupowi dary ofiarując je samemu Bogu.

Owoce:
Owoce  są zawsze symbolem piękna i wdzięczności Bogu za cały świat, który Bóg z miłości stworzył dla człowieka, oraz symbolizują trud wzrastania w różnych warunkach, w których zakorzenienie w Chrystusa daje prawidłowy i dobry wzrost.
Kwiaty:
Ich kolor daje radość, zapach daje świeżość, a obdarowany nimi czuje się szczęśliwy… Spraw Panie byśmy potrafili żyć radośnie, mieć zawsze wieżą wiarę i z Tobą w życiu codziennym być szczęśliwymi.
Ornat i stuła
Dary ołtarza młodzieży dla parafii – haftowany ornat ślubny i stuła – symbol przymierza jaki zawierają osoby zakochane… Spraw Panie abyśmy i my zanurzeni w Twojej miłości potrafili być nie tylko darem dla drugich: rodziców, rodzeństwa, znajomych, ale także byśmy umieli zawiązywać stałe przymierze oparte na fundamencie wiary, nadziei i miłości.
Chleb
Chleb… był czas gdy był on tylko mąką i wodą… był czas gdy rósł…. Był czas gdy został wrzucony do pieca, by tam nabrać siły i stać się dobrym… Spraw Panie byśmy byli jak chleb, który nigdy się nie nudzi, nie brzydnie, a  z dnia na dzień smakuje coraz lepiej.
Hostia
Owoc już wypieczonego chleba – hostia dar z którego za chwilę będziemy spożywali i którym będziemy się karmili… spraw Panie, byśmy potrafili być jak ta hostia, zwykli, prości, zawsze jednakowi.
Wino i woda:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, wino i wodę.  Chrystus jest Winnym Krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia, ukazywali piękno i godność każdego powołania.
Dar ołtarza
Przynosimy dar ołtarza, to co mamy i czym chcemy dzielić się z innymi… Spraw Panie abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliźnich, te materialne, duchowe, na potrzebę czasu, rozmowy i miłości.
Zapalona świeca:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
Komentarz na wejście 
W dzisiejszy kwietniowy dzień, gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, która wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania.
      
Komentarz przed udzieleniem sakramentu bierzmowania
Jesteśmy przygotowani do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Za kilka chwil ksiądz biskup udzieli nam oczekiwanego sakramentu. Z odpowiedzialnością i w skupieniu modlitewnym przyjmijmy więc dary Ducha Świętego. A nasi święci patroni, których imiona wybraliśmy, niech orędują za nami u Boga wypraszając nam łaski konieczne do odpowiedzialnego życia dorosłego.
Prośba rodziców

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie.
 Reprezentujemy rodziców młodzieży, która ma za chwilę otrzymać sakrament bierzmowania, a tym samym wejść w dorosłe życie chrześcijańskie. Cieszy nas fakt, iż chcą żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny dla nas moment, bo przecież to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do kościoła, aby otrzymali chrzest święty włączający we wspólnotę osób wierzących. Potem byliśmy z nimi, wpajając im podstawowe prawdy wiary, ciesząc się z ich dorastania, z przyjęcia Komunii świętej, z każdej ich radości i smucąc się każdym niepowodzeniem. Dzisiaj stajemy przed Bogiem w naszej parafialnej świątyni, w obecności kościoła na czele z naszym Proboszczem prosimy, Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z woli Bożej pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia.

Karol Krakówko:

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się dumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Wtedy Piotr stanął razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie to do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów: Jezusa Nazarejczyka, człowieka, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał pośród was, o czym sami wiecie, wydanego według powziętego postanowienia i przewidzenia Bożego, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie.
Oto Słowo Boże.

Weronika Moczulska - Psalm:

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
O Boże mój. Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Wirginia Hyckowska – Alleluja


Alleluja, alleluja
Duch Święty wszystkiego was nauczy,
przypomni wam wszystko co wam powiedziałem
Alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?"
 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
 To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę dzwonić na plebanię